Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Hronské Kosihy

Hronské Kosihy

VITAJTE NA OFICIÁLNEJ STRÁNKE OBCE
HRONSKÉ KOSIHY


 


 

tvorive dielne


 

Úradná tabuľa

Vytlačiť
 

bytovka

Obec Hronské Kosihy prijíma Žiadosti o pridelenie nájomného bytu.Všetky náležitosti žiadostí nájdete v priložených súboroch na stiahnutie, resp. bližšie informácie Vám budú poskytnuté na Obecnom úrade, alebo na t.č.0905 423 090.

O schválení žiadosti bude rozhodovať Komisia na posudzovanie žiadostí.

Posledný termín na podanie žiadosti je 5.5.2017. 


 
 

Vytlačiť
 


 


 
 

Zber použitého kuchynského olejaVytlačiť
 

Vážení občania,

ponúkame Vám možnosť odovzdať nepotrebný použitý kuchynský olej z Vašich domácností.

Takýto olej môžete priniesť v uzavretých nádobách /najlepšie v plastových fľašiach/ na Obecný úrad v pracovných dňoch od 8.00 do 15.30 hod. 


 


 
 

Zverejnenie harmonogramu triedeného zberuVytlačiť
 

Vážení občania , 

zber triedeného odpadu sa bude v prvom polroku 2017 vykonávať podľa nasledovného harmonogramu: 

 

papier,sklo - 16.1.2017

plasty - 20.1.2017

 

papier,sklo - 16.2.2017

plasty - 22.2.2017

 

papier,sklo - 17.3.2017

plasty - 22.3.2017

 

papier,sklo - 13.4.2017

plasty - 25.4.2017

 

papier,sklo - 15.5.2017

plasty - 23.5.2017

 

papier,sklo - 15.6.2017

plasty - 20.6.2017

 

Zber kovov sa uskutoční 20.6.2017


 

 

 


 
 

Všeobecné oznamy

VÁŽENÍ OBČANIA,MÁTE MOŽNOSŤ DAROVAŤ 2% ZO SVOJICH DANÍ !!! Vytlačiť
 

Výbor TJ AB Vám oznamuje,že Občianske združenie "Telovýchovná jednota AB Hronské Kosihy", IČO:31102174, bolo zaregistrované ako príjemca 2% z dane.

Za poukázanie Vašich 2% z dane Vám vopred srdečne ďakujeme.

 

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

1.ZAMESTNANEC – používa VYHLÁSENIE a POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE

 

2.FYZICKÁ  OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A) a POTVRDENIE O PODANÍ DP
b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B) a POTVRDENIE O PODANÍ DP

 

3.PRÁVNICKÁ OSOBA – Daňové priznanie právnických osôb a POTVRDENIE O PODANÍ DP

Posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane , spolu s Potvrdením o zaplatení dane je 30.4.2017.

Všetky potrebné tlačivá si môžete stiahnuť v priložených súboroch.

Súbor na stiahnutie DPFOAv16.pdf DPFOAv16.pdf (98 kB)
Súbor na stiahnutie DPFOBv16.pdf DPFOBv16.pdf (167.5 kB)
Súbor na stiahnutie DPPOv16.pdf DPPOv16.pdf (105.6 kB)

 
 

Vytlačiť
 


 


 
 

 

region


 

ZÁKAZ SPAĹOVANIA ZELENÉHO ODPADU

vypalovanie   

 

ZELENÝ BIOLOGICKÝ ODPAD

                       Obec Hronské Kosihy oznamuje občanom, že zelený biologický odpad/konáre,lístie,tráva,burina,zvyšky rastlín/ môžu uložiť na vytvorené zberné miesto - spevnenú plochu vedľa veľkoobjemového kontajnera pri areáli bývalého družstva.

Žiadame občanov,aby takýto odpad zo svojich záhrad nevhadzovali priamo do kontajnera,ale aby ho odkladali na vytvorené miesto.


Spaľovanie lístia, konárov a zvyškov rastlín vzniknutých pri ošetrovaní zelene je zakázané!!!

Spaľovanie odpadu predstavuje porušenie zákona o odpadoch.Pri spaľovaní odpadov v záhradách sa uvoľňujú toxické látky, ako napríklad oxid uhoľnatý, dráždivý čpavok, uhľovodíky, dechtové látky a mnohé ďalšie zdraviu škodlivé látky.

Najjednoduchším a pre prírodu najekologickejším spôsobom je založenie kompostoviska vo vlastnej záhrade. Je to  prirodzená výroba kompostu a recyklácia zeleného odpadu s využitím pre stromy, kríky a zeleň záhrad, obytných domov.Táto technológia významným spôsobom napomáha pri ochrane životného prostredia. Kompostovaním premeníme biologický odpad pomocou prirodzeného, ale riadneho rozkladu na kompost, ktorý môžeme použiť ako hnojivo alebo pestovateľský substrát. Z opdadu sa tak stáva kvalitná surovina pre ďalšie použitie. Kompostovanie nie je vôbec zložitá vec. Urobte si svoj kompost sami doma. Pomôže vám k tomu možno aj tento návod v priloženom súbore na stiahnutie. 

 

 


 

 

 

.

 


 

Rád chodím do škôlky - DOPRAVKO

Miesto realizácie projektu : Obec Hronské Kosihy - Materská škola
Názov a stručný opis projektu : DOPRAVKO

Zámerom projektu Dopravko bolo vybudovanie dopravného ihriska.Deti  od najútlejšieho veku sa stávajú účastníkmi cestnej premávky, dostávajú sa do priameho kontaktu s dopravnými situáciami. Problematika dopravnej výchovy sa nám javí ako veľmi dôležitá a nezanedbateľná v dnešnom hektickom živote, preto aj my  v materskej škole v Hronských Kosihách sa chceme vo väčšej miere venovať  zvyšovaniu povedomia detí o bezpečnosti na cestách a tým znížiť nehodovosť, ktorá je  týmito deťmi zapríčinená.Zároveň tak zvýšime záujem detí o pohybovú aktivitu na dopravných prostriedkoch, upovedomíme deti o poskytovaní prvej pomoci pri drobných úrazoch-pri páde z bicykla.Naučíme deti správne reagovať pri rôznych dopravných situáciách.Aktivity na dopravnom ihrisku budeme realizovať s deťmi,ktoré navštevujú našu materskú školu,deťmi so Základnej školy, deťmi navštevujúce družobnú materskú školu z Čajkova v rámci  plánovaných spoločných stretnutí.Na dopravnom ihrisku chceme realizovať hlavne praktické cvičenia správneho dodržiavania predpisov cestnej premávky.  

Riešením dopravných sitácií priamo na dopravnom ihrisku praktickými edukačnými aktivitami zvýšime bezpečnosť pohybu detí na cetách v bežnom živote.Budeme tým zároveň rozvíjať ich predvídavosť, učiť ich správnemu prechádzaniu cez cestu po priechode pre chodcov. Deti budú poznať  dopravné značky,predpisy cestnej premávky, budú vedieť po ktorej strane chodia chodci,cyklisti,využívať reflexné prvky pri pohybe na cestnej premávke.Budeme sa snažiť pripraviť deti na budúci samostatný a zodpovedný pohyb v cestnej premávke v súlade s etickými princípmi, v praktických situáciách uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v role chodca, spolujazdca, kolobežkára, cyklistu, korčuliara, cestujúceho v hromadnej doprave i potenciálneho vodiča motorového vozidla.

 

Názov a sídlo prijímateľa : Obec Hronské Kosihy, 935 27 Hronské Kosihy č. 61

 

Logo nadácie a darcovskej spoločnosti :

 

nds

 

 

 

 

samsung

 

Realizácia projektu DOPRAVKO sa uskutočnila vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska z grantového programu Rád chodím do škôlky,ktorý zriadila a spravuje s podporou spoločnosti Samsung Electronics Slovakia.

INFORMÁCIA O REALIZÁCII PROJEKTU JE ZVEREJNENÁ AJ NA HLAVNEJ STRÁNKE NADÁCIE

odkaz na internetovú stránku nadácie:

http://www.nds.sk/

 


 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Hronské Kosihy

Miesto realizácie projektu : Obec Hronské Kosihy

Názov a stručný opis projektu : Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Hronské Kosihy

V mesiaci 10/2014 ukončila obec Hronské Kosihy projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia, jeho cieľom bolo vytvorenie funkčnej sústavy verejného osvetlenia s  využitím najlepších dostupných technológií v oblasti verejného osvetlenia (BAT). V rámci realizácie projektu došlo k výmene 59 svietidiel a svetelných zdrojov s nižšou spotrebou energie a lepšími svetelno-technickými vlastnosťami, čím sa dosiahol príspevok k realizácii energetických úspor. Využitá technológia zároveň umožní dosiahnuť nižšiu úroveň emisií CO2 ako aj minimalizovať neefektívne dopady pri využívaní zastralých svietidiel. Doplnenie osvetľovacej sústavy o 14 nových svetelných bodov zvýšilo bezpečnosť verejných priestranstiev, čo napomôže bezpečnostnej situácii na cestách ako aj celkovej bezpečnosti občanov obce. Riziká, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť dosiahnutie stanovených cieľov obec Hronské Kosihy minimalizuje najmä vďaka využívaniu vysokokvalitných technológií s dlhou životnosťou. 

Operačný program - OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast

Spolufinancovaný z ERDF

Prioritná os - Prioritná os 2 – Energetika

Opatrenie - 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“

vlajka euvlajka srlogo siea

Názov a sídlo prijímateľa : Obec Hronské Kosihy, 935 27 Hronské Kosihy č. 61

Informácia o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu :

Aktivita 1 Výmena pôvodných svietidiel

04/2014 - 10/2014

Aktivita 2 Výmena vzdušného vedenia

04/2014 - 10/2014

Aktivita 3 Zahustenie svietidiel

04/2014 - 10/2014

Podporné aktivity

Riadenie projektu

04/2014 - 10/2014

Publicita a informovanosť

04/2014 - 10/2014

 

Logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu :

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR

logo kahr

odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:

http://www.hospodarstvo.gov.sk/ ,http://www.opkahr.sk/

výška poskytnutého príspevku: 30 842,13 EUR

 

 


 

!!!  N E P R E H L I A D N I T E  !!!

 

AKO SA CHRÁNIŤ PRED POKÚTNYM PODOMOVÝM PREDAJOM

Na základe podnetov našich občanov týkajúcich sa protizákonného -pokútneho podomového predaja, Vám chceme touto cestou poskytnúť základné informácie o tom, ako máte postupovať  v prípade, ak Vám nejaký predajca zaklope na dvere.

Ochranu pri podomovom predaji upravuje zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (ďalej len „zákon“).
Podľa zákona možno podomový predaj vykonávať len:
- v pracovných dňoch od ôsmej hodiny do devätnástej hodiny,
- v dňoch pracovného pokoja od desiatej hodiny do pätnástej hodiny.

Ak v týchto hodinách otvoríte predajcovi a prejavíte záujem o ponúkaný tovar alebo službu, vyžadujte od neho:

a) aby Vám preukázal
- svoju totožnosť, trvalý pobyt (občiansky preukaz) a živnostenské oprávnenie (živnostenské oprávnenie nie je povinný preukázať predajca - fyzická osoba, ktorá predáva rastlinné a živočíšne  výrobky z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny), alebo
- obchodné meno a sídlo firmy, ak podomový predaj vykonáva právnická osoba prostredníctvom svojho zamestnanca, sprostredkovateľa alebo tretej osoby, ktoré vystupujú v jej mene,

b) splnenie informačnej povinnosti v slovenskom jazyku o predávanom tovare, a to
- informácie o vlastnostiach predávaných výrobkov alebo charaktere poskytovaných služieb, o spôsobe použitia a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho používania alebo údržby,
- informácie a údaje o výrobcovi, prípadne dovozcovi a dodávateľovi (tieto údaje musia byť  zreteľne uvedené aj na výrobku),
- informácie o cene výrobku alebo služby platnej v okamihu ponuky a o množstve,
- informácie o tom kde a akým spôsobom môžete reklamovať vady výrobku alebo poskytnutej služby,

c) písomne potvrdenie o tom, že máte právo od zmluvy odstúpiť.

Tieto doklady a informácie je Vám predajca povinný predložiť.

Ak Vám predajca tieto doklady a informácie poskytne a Vy výrobok alebo službu kúpite, je Vám povinný vydať doklad, v ktorom uvedie druh tovaru alebo poskytnutej služby, ich cenu, obchodné meno a sídlo ak predaj vykonáva právnická osoba, alebo meno a trvalý pobyt, ak podomový predaj vykonáva fyzická osoba, a dátum prevzatia tovaru alebo poskytnutia služby.
Za takýto doklad sa považuje aj doklad vyhotovený registračnou pokladnicou.

Na základe uvedeného, ak budete mať vážne podozrenie, že sa niekde v našej obci pohybuje pokútny podomový predajca, alebo ak Vám predajca ponúka výrobok alebo službu mimo času stanoveného zákonom, alebo Vám odmietne poskytnúť niektorý z uvedených dokladov alebo informácií, informujte o tom starostu obce na tel. č. 0905 423 090. Pri telefonickom informovaní je potrebné uviesť presné miesto, kde sa takýto predajca v danom čase pohybuje.

V prípade, že po zakúpení výrobku  alebo služby, z nejakého dôvodu, ktorý nemusíte uvádzať stratíte o výrobok alebo službu záujem, máte právo od zmluvy odstúpiť do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia písomného potvrdenia o práve odstúpenia (vyššie uvedeného pod písm. c)). Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.
V lehote siedmich pracovných dní odo dňa Vášho odstúpenia od zmluvy ste povinný výrobok vrátiť predávajúcemu bez ohľadu na to, či ste tovar použili alebo má vady, ktoré ste nespôsobili (primeraná starostlivosť o výrobok musí byť zachovaná).
Predávajúci je povinný prevziať výrobok späť a vrátiť Vám cenu zaň zaplatenú alebo v prípade, že ste zaplatili preddavok je povinný Vám vrátiť tento preddavok, a to najneskôr v lehote do 15 dní odo dňa Vášho odstúpenia od zmluvy pri zohľadnení nákladov, ktoré vynaložil na poskytnutie služby.

Obecný úrad Vás zároveň dôrazne upozorňuje na skutočnosť,že uzatváranie zmlúv je na zvážení každého občana a žiadny z predajcov nemá od obce osobitné odporučenie na uzatváranie takýchto zmlúv.

Veríme, že vzájomnou spoluprácou, na základe Vašich včasných informácii, predídeme  pokútnemu podomovému predaju v našej obci.

 

 


 

 


 

 

    


 

Úradné hodiny

Pondelok:      8.00 - 12.00    12.30 - 16.00
Streda:           8.00 - 12.00     12.30 - 16.30
Piatok:            8.00 - 12.00


 

Kontakty

Obec Hronské Kosihy
adresa:
Obecný úrad č.61 93527 Hronské Kosihy


tel.č.               036/6328201
fax:                 036/6328201
odkazovač:   036/6328201
mobil:            0905423090
e-mail:           info@hronskekosihy.sk

starosta         starosta@hronskekosihy.sk

podatelňa      podatelna@hronskekosihy.sk

sťažnosti       staznosti@hronskekosihy.sk

faktúry             faktury@hronskekosihy.sk


 

webygroup

dnes je: 30.3.2017

meniny má: Vieroslava

Darujte 2% zo svojich daní

Výbor TJ AB Vám oznamuje,že Občianske združenie "Telovýchovná jednota AB Hronské Kosihy", IČO:31102174, bolo zaregistrované ako príjemca 2% z dane. Za poukázanie Vašich 2% z dane Vám vopred ďakujeme.


1299081

Úvodná stránka