Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Hronské KosihyHľadať
 
 

Ako vybaviť...

Spoločný obecný úrad

Spoločný obecný úrad Tekovského regiónu

zabezpečuje výkon úloh štátnej správy zverených zákonom č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a samosprávne kraje na úseku:

a) Štátna stavebná správa v rozsahu zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.

V rámci referátu je spracovávaná aj agenda špecializovanej stavebnej správy v rozsahu zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ako prenesený výkon štátnej správy.

b) Štátna správa ochrany prírody a krajiny v rámci zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Adresa:
Hotel Atóm
Ul. sv. Michala č. 4
3. poschodie
934 01 Levice

e-mail: socu.levice@stonline.sk
Fax: 36/6306 871

Vedúci spoločného obecného úradu:
Miloslav Mráz - poverený vedúci Spoločného obecného úradu, ref. ochrany prírody
Tel.: 036/6306 870

STAVEBNÁ SPRÁVA:
Tel.: 036/6348 362, 6348 378
Ing. Vladislav Kupča - ref. stavebnej správy
Eva Naďová - ref. stavebnej správy

Spracováva žiadosti o:
- stavebné povolenia pre pozemné stavby
- odstraňovanie stavieb
- zmeny stavieb pred dokončením a dokončených stavieb
- povolenie informačných a reklamných zariadení
- povolenie terénnych úprav

Ďalej spracováva návrhy na:
- vydávanie rozhodnutí o umiestňovaní stavieb a ich zmeny
- kolaudáciu stavieb

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA
Tel.: 036/6306 871
Marcela Benčaťová - ref. opatrovateľskej služby - sociálny pracovník
Anna Mikulecová - ref. opatrovateľskej služby - sociálny pracovník


ŠKOLSKÝ ÚRAD
Tel.: 036/6306 872
Mgr. Nicol Búryová - ref. pre školský úrad
Marta Jančová - ref. agendy PaM školstvo
Anna Grausová - ref. agendy PaM školstvo


 

Evidencia obyvateľstva

Trvalý pobyt

 

Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt.

Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove ani k jej vlastníkovi a má evidenčný charakter.

Miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky.

Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť:

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze;ak ide o dieťa do 15 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa,
 • platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, 
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti ,
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti a nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme; toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak
 • ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
 • ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo so všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu,
 • ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu , alebo ak
 • vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti a nájomca, ak je budova alebo jej časť v nájme, potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

 

Občan je pri hlásení trvalého pobytu povinný vyplniť a podpísať prihlasovací lístok na trvalý pobyt, v ktorom uvedie:

 • meno, priezvisko a rodné priezvisko,
 • dátum narodenia,
 • miesto narodenia,
 • okres narodenia,
 • štát narodenia, ak sa občan narodil v zahraničí,
 • rodné číslo,
 • adresu nového trvalého pobytu 
 • adresu predchádzajúceho trvalého pobytu 
 • dátum a podpis.

Ďalej je povinný uviesť na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt údaje týkajúce sa vlastníka, spoluvlastníka budovy alebo jej časti alebo nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme, v tomto rozsahu:

 • meno, priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu a adresa trvalého pobytu , ak ide o fyzickú osobu,
 • názov, identifikačné číslo právnickej osoby a sídlo právnickej osoby, ak ide o právnickú osobu,ak súhlas s prihlásením na pobyt vykonal podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt vlastník, spoluvlastník budovy alebo jej časti alebo nájomca, ak je budova alebo jej časť v nájme, pred zamestnancom ohlasovne.

Vzor prihlasovacieho lístka na prechodný pobyt nájdete v kategórii Tlačivá a formuláre.

 

Ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší:

 • na základe oznámenia ohlasovne nového trvalého pobytu,
 • ak občan zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
 • na základe ohlásenia občana žijúceho v zahraničí,ak požiadal o skončenie trvalého pobytu
 • ak prihlásenie bolo vykonané na základe nepravdivých alebo nesprávne uvedených skutočností alebo na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu,
 • na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva, 
 • na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti alebo nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu,
 • ak budova zanikla.

 

 

Prechodný pobyt

 

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní; prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území Slovenskej republiky trvať viac ako 90 dní.

Občan hlási ohlasovni v mieste prechodného pobytu do desiatich dní od ubytovania začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu.

Pri hlásení prechodného pobytu je občan povinný predložiť:

 • platný občiansky preukaz ; občan trvalo žijúci v zahraničí predkladá namiesto občianskeho preukazu platný cestovný doklad Slovenskej republiky.
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti a nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme.

Pri hlásení prechodného pobytu občan hlási údaje na prihlasovacom lístku na prechodný pobyt, ktorý je povinný vyplniť a podpísať.Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac päť rokov.

Vzor prihlasovacieho lístka na prechodný pobyt nájdete v kategórii Tlačivá a formuláre.

 

 


Povinnosti ohlasovne

 

Ohlasovňa je pri hlásení pobytu občana povinná:

 • overiť totožnosť osoby, ktorá hlásenie vykonáva,
 • overiť úplnosť a správnosť ustanovených údajov a platnosť dokladov potrebných na hlásenie pobytu,
 • urobiť záznam o hlásení pobytu v evidencii pobytu občanov, 
 • zaslať vyplnený odhlasovací lístok ohlasovni doterajšieho trvalého pobytu občana o skončení tohto trvalého pobytu, ak nejde o trvalý pobyt osvojeného dieťaťa,
 • zaznamenať bezodkladne do registra údaje o hlásení pobytu alebo doručiť bezodkladne údaje o hlásení pobytu príslušnému okresnému riaditeľstvu Policajného zboru, ktorý ich do registra zaznamená,
 • vydať na požiadanie občanovi potvrdenie o pobyte.

 


 


 

dnes je: 16.8.2018

meniny má: Leonard

VÝZVA NA ÚHRADU NEDOPLATKOV

Obecný úrad vyzýva občanov,ktorí majú nedoplatky na dani z nehnuteľnosti,dani za psa a poplatku za komunálny odpad,aby svoje záväzky voči obci neodkladne uhradili,najneskôr však do 15.septembra 2018.V opačnom prípade bude nutné vykonať vymáhanie týchto pohľadávok.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka