Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Hronské Kosihy

Symboly obce

Erb obce Hronské Kosihy

 

erb.jpg

 

Erb obce Hronské Kosihy tvorí zo spodného okraja červeného štítu vyrastajúci zlatovlasý a zlatobradý, vpravo pootočený svätý Jakub v striebornom, zlatom prepásanom rúchu a v krátkom zlatom plášti,na chrbte so strieborným pútnickým klobúkom,v pravici so zlatou valchárskou palicou,v ľavici pod pazuchou so zlatou knihou.
Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas (povolenie) starostu. Súhlas starostu sa  vydáva  maximálne na dobu 1 roka.  Záujemca  o používanie obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu. Žiadosť musí obsahovať úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu, obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia), potvrdenie o zaplatení poplatku.
Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa. Každý je povinný strpieť na výzvu odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu.

 

 

 


 

Vlajka obce Hronské Kosihy

vlajka.jpg

 

Vlajka obce Hronské Kosihy pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (2/6), červenej (1/6), žltej (1/6) a červenej (2/6) a je ukončená tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi.

Vlajku obce Hr. Kosihy používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri slávnostiach a oficiálnych príležitostiach obecného príp. štátneho charakteru a to vyvesením na budovách v ktorých sídlia, príp. v sieni, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie vlajky vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.
Vlajka obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitosti vnútornej výzdoby miestností a siení, ktoré sú prípustné verejnosti.
Vlajka obce sa vztyčuje na vlajkový stožiar, prípadne na vlajkovú žrď. Vlajka sa vztyčuje pomaly a dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme.
Pri používaní a vyvesovaní vlajky musia byť dodržané nasledovné pravidlá:
a) vlajka sa nesmie použiť poškodená,  ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice
b) na vlajke nesmie byť žiaden text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytice, smútočný závoj a pod.
Za správne zaobchádzanie s vlajkou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju použila.


 

Pečať obce Hronské Kosihy

 

pecat[1].jpg

 

Pečať obce Hronské Kosihy tvorí erb obce Hronské Kosihy s hrubopisom: “OBEC HRONSKÉ KOSIHY”.
Pečať obce Hronské Kosihy sa používa pri slávnostných príležitostiach – udelenie čestného občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov a pod.
Pečať uschováva starosta obce.


 

webygroup

dnes je: 18.8.2017

meniny má: Elena, Helena

Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná,a.s., Vám oznamuje,že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 21.8.2017,t.j. v pondelok, prerušená distribúcia elektriny v našej obci v čase od 7.30 hod. do 17.30 hod., a to od č.d.28 po č.d.138, vrátane lokality VINICE 1

VÝZVA NA ÚHRADU NEDOPLATKOV

Obecný úrad vyzýva občanov,ktorí majú nedoplatky na dani z nehnuteľnosti,dani za psa a poplatku za komunálny odpad,aby svoje záväzky voči obci neodkladne uhradili,najneskôr však do 30.septembra 2017.V opačnom prípade bude nutné vykonať vymáhanie týchto pohľadávok.


1859129

Úvodná stránka