Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Hronské Kosihy

Žiadosť, podnet , návrh, sťažnosť

Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach
Obce Hronské Kosihy

         

Obec Hronské Kosihy v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 11, ods. 1 a § 26 ods. 3  zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach      v y d á v a        

 

Zásady postupu

 

pri vybavovaní sťažností v podmienkach

 

Obce  Hronské Kosihy

 

 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

Tieto zásady upravujú postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní, vybavovaní sťažností, príslušnosť pri prešetrovaní, písomnom oznamovaní výsledku prešetrenia sťažnosti a pri  kontrole vybavovania sťažností v Obci  Hronské Kosihy (ďalej len „obec“), ako orgánu verejnej správy (ďalej len VS). Sú záväzné pre obecné zastupiteľstvo, starostu, orgány obecného zastupiteľstva a zamestnancov obce.

 

Článok 2
Základné pojmy

 

(1) Sťažovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá podala sťažnosť.

 

(2) Sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej len "sťažovateľ"), ktorým
a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou (ďalej len "činnosť") orgánov alebo zamestnancov obce

b) poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánov alebo zamestnancov obce.

 

Obsahové náležitosti sťažnosti sú stanovené v ust. § 5 ods. 2 a ods. 3 zákona o sťažnostiach.

 

(3) Sťažnosťou podľa zákona o sťažnostiach nie je podanie, ktoré

a) má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v ňom jednoznačne vyjadrené, ochrany akého svojho práva alebo právom chráneného záujmu sa osoba domáha,

b) poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti obce, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené iným právnym predpisom (napr. Občiansky súdny poriadok, Trestný poriadok, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a pod.),

c) je sťažnosťou podľa osobitného predpisu (napr. zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov, zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a pod.), alebo

d) smeruje proti rozhodnutiu obce alebo iného orgánu verejnej správy, ktoré bolo vydané v konaní podľa iného právneho predpisu (napr. zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní).

Sťažnosťou podľa tohto zákona nie je ani podanie

a) orgánu verejnej správy, v ktorom upozorňuje na nedostatky v činnosti iného orgánu verejnej správy,

b) osoby poverenej súdom na výkon verejnej moci (exekútorov, notárov).

 

(4) Prešetrovaním sťažnosti sa zisťuje skutočný stav veci a jeho súlad alebo rozpor so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s vnútornými predpismi, ako aj príčiny vzniku zistených nedostatkov a ich následky.

 

(5) Odloženie sťažnosti – sa vykoná v prípadoch uvedených v § 5 ods. 6 a 7 a v § 6 zákona o sťažnostiach.

 

(6) Vybavenie sťažnosti -  odoslanie písomného oznámenia výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi s uvedením,  či je sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená.

 

(7) Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť je sťažnosť toho istého sťažovateľa, v tej istej veci, ak v nej neuvádza nové skutočnosti.

 

(8) Sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti a sťažnosť proti odloženiu sťažnosti  je novou sťažnosťou proti postupu obce pri  vybavovaní alebo pri doložení sťažnosti.

Článok 3
Prijímanie a centrálna evidencia sťažností

(1) Sťažnosť možno podať písomne, ústne do záznamu, telefaxom alebo elektronickou poštou.

 

(2) Sťažnosť, ktorá bola podaná obci telefaxom alebo elektronickou poštou sa považuje za písomnú iba vtedy, ak ju sťažovateľ do 5 pracovných dní od jej podania písomne potvrdí svojím podpisom, inak sa sťažnosť odloží.  Sťažnosť podaná obci elektronickou poštou so zaručeným  elektronickým podpisom sa považuje za sťažnosť podanú písomne.

 

(3) Prijímanie písomných sťažností na obci zabezpečuje podateľňa Obecného úradu Hronské Kosihy, ďalej len OCÚ.

 

(4) Prijímanie ústnych sťažností podľa zákona o sťažnostiach zabezpečuje kancelária OCÚ

Pri podaní ústnej sťažnosti sa vyhotoví záznam (príloha č. 1 týchto zásad). Postup je uvedený v zákone o sťažnostiach  § 5 ods. 4 - 6. 

 

(5) Všetky doručené sťažnosti sa evidujú oddelene od evidencie ostatných písomností v centrálnej evidencii sťažností obce, ktorú vedie  kancelária OCÚ, pričom musí obsahovať najmä údaje podľa § 10 zákona o sťažnostiach.

(6) Osoba (vedúci orgánu VS, zamestnanec obce), ktorej bola doručená zásielka na meno ak zistí, že písomnosť má charakter sťažnosti, je povinná ju dať zaevidovať do centrálnej evidencie sťažnosti.

Článok 4
Príslušnosť na prešetrovanie a vybavovanie sťažností

 (1)  Sťažnosti pri prenesenom výkone štátnej správy:

a) Proti starostovi obce prešetruje a vybavuje  najbližší orgán štátnej správy  s kontrolnou právomocou (spravidla odvolací orgán). Ak takýto orgán nie je,  tak sťažnosti prešetruje a vybavuje ústredný orgán štátnej správy pre kontrolu vybavovania sťažností  - Úrad vlády SR.

b) Proti vedúcim zamestnancom  a zamestnancom obdobne ako pri samosprávnej činnosti.

(2)  Sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov obce a zamestnancov obce prešetruje a vybavuje:

a) Komisia  obecného zastupiteľstva

    - proti činnosti starostu obce

    - proti činnosti hlavného kontrolóra

    - proti  činnosti jednotlivých poslancov obecného zastupiteľstva

b) Starosta obce 

- proti činnosti  zamestnancov a zamestnancov  

c) Hlavný kontrolór obce

- proti odloženiu sťažnosti

- proti vybaveniu sťažnosti

 

(3) Na vybavenie opakovanej sťažnosti je príslušný orgán a zamestnanec, ktorý vybavil predchádzajúcu sťažnosť.

 

 

Článok 5
Komisia pre vybavovanie sťažností

 

(1) Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisiu pre vybavovanie sťažností – komisia verejného poriadku.

 

(2) Komisia má 3 členov .  Komisia si zvolí predsedu komisie.

 

(3) Ak  sa sťažnosť dotýka niektorého z členov komisie, nastupuje na jeho miesto  náhradník. Členom komisie nemôže byť poslanec obecného zastupiteľstva ,voči ktorému sťažnosť smeruje.

 

(4) Komisia sa schádza tak, aby boli zachované zákonné lehoty pre vybavovanie sťažností. Komisiu zvoláva predseda komisie.

 

(5) Za komisiu navonok koná predseda komisie. Obecný úrad je povinný zabezpečiť všetky potrebné a materiálne podmienky pre bezproblémový chod a činnosť tejto komisie.

 

 

Článok 6
Základné pravidlá pri vybavovaní sťažností

 

(1) Pri prešetrovaní sťažnosti sa vychádza z jej predmetu, bez ohľadu na sťažovateľa a toho, proti komu sťažnosť smeruje, ako aj na to, ako ju sťažovateľ označil.

 

(2) Ak je podľa obsahu iba časť podania sťažnosťou, prešetrí sa iba v tomto rozsahu. Ak sa sťažnosť skladá z viacerých samostatných bodov, prešetruje sa každý z nich.

 

(3) Každé prijaté podanie sa posúdi podľa obsahu a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o sťažnostiach sa podanie:

- vráti (§ 4 ods. 3 zákona a § 8 ods. 3 zákona o sťažnostiach).

- postúpi (§ 3 ods. 3 písm. b/, § 4 ods. 4 a 5 zákona o sťažnostiach)

- odloží (§ 5 ods. 6 a 7 a  § 6 zákona o sťažnostiach)

- vybaví § 18 až § 22 zákona o sťažnostiach.

 

(3) Podanie sťažnosti sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by sťažovateľovi spôsobili akúkoľvek ujmu.


(4) Informácie, ktoré obsahuje dokumentácia súvisiaca s vybavovaním sťažnosti, sa nesprístupňujú (§ 8 až 12 zákona č. 211//2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám).

 

(5) Každý zúčastnený na vybavení sťažnosti, komu je sťažovateľova totožnosť známa, je povinný o nej zachovať mlčanlivosť, ak o to požiadal sťažovateľ. V takomto prípade sa pri prešetrovaní sťažnosti postupuje len na základe jej odpisu, v ktorom sa neuvádza nič z toho, čo by umožňovalo identifikáciu sťažovateľa.

 

(6) Sťažnosť nesmie byť pridelená na prešetrovanie a vybavenie tomu, proti komu smeruje, ani zamestnancovi v jeho riadiacej pôsobnosti.

 

7) Z prešetrovania a vybavenia sťažnosti je vylúčený

a) zamestnanec obce, ak sa zúčastnil na činnosti, ktorá je predmetom sťažnosti,

b) zamestnanec iného orgánu verejnej správy a osoba, ak sa zúčastnila na činnosti, ktorá je predmetom sťažnosti,

c) ten, o koho nepredpojatosti možno mať pochybnosti vzhľadom na jeho vzťah k sťažovateľovi, jeho zástupcovi, k zamestnancovi obce, proti ktorému sťažnosť smeruje, alebo k predmetu sťažnosti.

 

(8) Osoba príslušná na vybavenie sťažnosti, ak zistí podľa obsahu, že predmetné podanie sa netýka činnosti obce, postúpi ho príslušnému orgánu VS (príloha č. 2 týchto zásad).

 

(9) Osoba príslušná na vybavenie sťažnosti je povinná bezodkladne oboznámiť toho, proti komu sťažnosť smeruje, s jej obsahom v takom rozsahu a čase, aby sa jej prešetrovanie nemohlo zmariť. Zároveň mu umožní vyjadriť sa k sťažnosti, predkladať doklady, písomnosti, informácie a údaje potrebné na vybavovanie sťažnosti.

(10) Osoba príslušná na vybavenie sťažnosti je oprávnená v nevyhnutnom rozsahu (§ 6 ods. 2 zákona o sťažnostiach) písomne vyzvať sťažovateľa na spoluprácu (príloha č. 3 týchto zásad)  s poučením, že v prípade neposkytnutia spolupráce alebo jej neposkytnutia v stanovenej lehote, sťažnosť odloží podľa § 6 ods. 1 písm. h zákona o sťažnostiach).

 

(11) Ak nemožno sťažnosť alebo jej časť prešetriť, osoba príslušná na prešetrenie sťažnosti to uvedie v zápisnici o prešetrení sťažnosti a oznámi sťažovateľovi.

 

(12) Osoba príslušná na vybavenie sťažnosti vyhotoví zápisnicu o prešetrení sťažnosti (viď príloha č. 6 týchto zásad).

 

(13) Osoba príslušná na vybavenie sťažnosti je oprávnená sťažnosť odložiť v prípadoch uvedených v § 5 ods. 6 a 7 a v § 6 zákona o sťažnostiach (príloha č. 4 týchto zásad).  O odložení upovedomí sťažovateľa, a to v prípadoch uvedených v § 6 ods. 4 zákona o sťažnostiach ( príloha č. 5 týchto zásad).

 

(14) O predĺžení lehoty (§ 12 ods. 2 zákona o sťažnostiach) na vybavenie rozhoduje starosta obce. V prípadoch sťažnosti proti činnosti  starostu, rozhoduje o predložení lehoty komisia OZ.

 

(15) Osoba príslušná na vybavenie sťažnosti odošle  písomné oznámenie výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi (podľa prílohy č. 7 týchto zásad).

 

Článok 7

Kontrola vybavovania sťažností

 

(1) Kontrolu vybavovania sťažností v obci  vykonáva v súlade s ustanovením §18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór. 

 

(2) Osoba príslušná na vybavenie sťažnosti je oprávnená kontrolovať, či sa opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku riadne plnia.

 

Článok 8

Záverečné ustanovenia

 

(1) Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom 28.04.2014

 

 

 

                                                                                                                             Jozef  Seneši,v.r.

                                                                                                                               starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy k zásadám:

 

Písomný záznam o ústnej sťažnosti
Postúpenie sťažnosti inému orgánu verejnej správy
Výzva sťažovateľovi na spoluprácu a doplnenie informácií
Záznam o odložení
Upovedomenie sťažovateľa o odložení
Zápisnica o prešetrení sťažnosti
Oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti sťažovateľovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Sťažnosti

Prílohy k Zásadám
 prilohy k zasadam.pdf (357.7 kB) (357.7 kB)

 
:
* :
:

Napíšte text v rámiku do poľa vedľa neho. V prípade, že nebude správny, Váš mail nebude odoslaný.

sec
PoznámkaPoložky označené * sú povinné

webygroup

dnes je: 24.2.2018

meniny má: Matej

Darujte 2% zo svojich daní

Výbor TJ AB Vám oznamuje,že Občianske združenie "Telovýchovná jednota AB Hronské Kosihy", IČO:31102174, bolo zaregistrované ako príjemca 2% z dane. Za poukázanie Vašich 2% z dane Vám vopred ďakujeme.

ZVEREJNENIE VÝZVY ZSDI

Na základe žiadosti spoločnosti Západoslovenská distribučná,a.s.,zverejňujeme Výzvu pre majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a okliesnenia stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení.Zároveň zverejňujeme Upozornenie vo veci orezu a výrubu stromov.


2634952

Úvodná stránka