Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Hronské KosihyHľadať
 
 

Ako vybaviť...

Spoločný obecný úrad

Spoločný obecný úrad Tekovského regiónu

https://www.levice.sk/spolocny-obecny-urad.phtml?id5=23054

zabezpečuje výkon úloh štátnej správy zverených zákonom č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a samosprávne kraje na úseku:

a) Štátna stavebná správa v rozsahu zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.

V rámci referátu je spracovávaná aj agenda špecializovanej stavebnej správy v rozsahu zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ako prenesený výkon štátnej správy.

b) Štátna správa ochrany prírody a krajiny v rámci zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Adresa:
Hotel Atóm
Ul. sv. Michala č. 4
3. poschodie
934 01 Levice

e-mail: socu.levice@stonline.sk
Fax: 36/6306 871

Prednosta spoločného obecného úradu:

Ing. Žaneta Vargová

t.č. 036/6306 870

mail: prednosta@socu-levice.dcom.sk

STAVEBNÁ SPRÁVA:
Spracováva žiadosti o:
- stavebné povolenia pre pozemné stavby
- odstraňovanie stavieb
- zmeny stavieb pred dokončením a dokončených stavieb
- povolenie informačných a reklamných zariadení
- povolenie terénnych úprav

Ďalej spracováva návrhy na:
- vydávanie rozhodnutí o umiestňovaní stavieb a ich zmeny
- kolaudáciu stavieb

Ing. Vladislav Kupča - ref. stavebnej správy

t.č. 036/6348 378

mail: kupca.stav@mail.t-com.sk

 

Bc. Dana Píšová - ref. stravebnej správy

t.č: 036/6348 378

mail: dana.pisova@socu-levice.dcom.sk

 

Ing. Klaudia Gálová - ref. stavebnej správy

t.č.: 036/6348 362

mail: klaudia.galova@socu-levice.dcom.sk

 

Jolana Nékyová - admin. pracovník stavebnej správy

mail: jolana.nekyova@socu-levice.dcom.sk

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

Marcela Benčaťová - ref. opatrovateľskej služby - sociálny pracovník

Anna Mikulecová - ref. opatrovateľskej služby - sociálny pracovník

t.č. 036/6306 871

mail: anna.mikulecova@socu-levice.dcom.sk

 

Scarlet Křížková - ref. PaM opatrovateľskej služby

t.č. 036/6348 379

mail: skarlet.krizkova@socu-levice.dcom.sk


ŠKOLSKÝ ÚRAD

Mgr. Nicol Búryová - ref. pre školský úrad

t.č. 036/6306 872

mail: mestsksg@mail.t-com.sk

 

PaM ŠKOLSTVO

Marta Jančová - ref. agendy PaM školstvo

t.č. 036/6310761

mail: marta.jancova@socu-levice.dcom.sk

 

Anna Grausová - ref. agendy PaM školstvo

t.č.: 036/6310761

mail: anna.grausova@socu-levice.dcom.sk


 

Evidencia obyvateľstva

Trvalý pobyt

 

Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt.

Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove ani k jej vlastníkovi a má evidenčný charakter.

Miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky.

Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť:

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze;ak ide o dieťa do 15 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa,
 • platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, 
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti ,
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti a nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme; toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak
 • ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
 • ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo so všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu,
 • ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu , alebo ak
 • vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti a nájomca, ak je budova alebo jej časť v nájme, potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

 

Občan je pri hlásení trvalého pobytu povinný vyplniť a podpísať prihlasovací lístok na trvalý pobyt, v ktorom uvedie:

 • meno, priezvisko a rodné priezvisko,
 • dátum narodenia,
 • miesto narodenia,
 • okres narodenia,
 • štát narodenia, ak sa občan narodil v zahraničí,
 • rodné číslo,
 • adresu nového trvalého pobytu 
 • adresu predchádzajúceho trvalého pobytu 
 • dátum a podpis.

Ďalej je povinný uviesť na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt údaje týkajúce sa vlastníka, spoluvlastníka budovy alebo jej časti alebo nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme, v tomto rozsahu:

 • meno, priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu a adresa trvalého pobytu , ak ide o fyzickú osobu,
 • názov, identifikačné číslo právnickej osoby a sídlo právnickej osoby, ak ide o právnickú osobu,ak súhlas s prihlásením na pobyt vykonal podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt vlastník, spoluvlastník budovy alebo jej časti alebo nájomca, ak je budova alebo jej časť v nájme, pred zamestnancom ohlasovne.

Vzor prihlasovacieho lístka na prechodný pobyt nájdete v kategórii Tlačivá a formuláre.

 

Ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší:

 • na základe oznámenia ohlasovne nového trvalého pobytu,
 • ak občan zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
 • na základe ohlásenia občana žijúceho v zahraničí,ak požiadal o skončenie trvalého pobytu
 • ak prihlásenie bolo vykonané na základe nepravdivých alebo nesprávne uvedených skutočností alebo na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu,
 • na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva, 
 • na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti alebo nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu,
 • ak budova zanikla.

 

 

Prechodný pobyt

 

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní; prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území Slovenskej republiky trvať viac ako 90 dní.

Občan hlási ohlasovni v mieste prechodného pobytu do desiatich dní od ubytovania začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu.

Pri hlásení prechodného pobytu je občan povinný predložiť:

 • platný občiansky preukaz ; občan trvalo žijúci v zahraničí predkladá namiesto občianskeho preukazu platný cestovný doklad Slovenskej republiky.
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti a nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme.

Pri hlásení prechodného pobytu občan hlási údaje na prihlasovacom lístku na prechodný pobyt, ktorý je povinný vyplniť a podpísať.Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac päť rokov.

Vzor prihlasovacieho lístka na prechodný pobyt nájdete v kategórii Tlačivá a formuláre.

 

 


Povinnosti ohlasovne

 

Ohlasovňa je pri hlásení pobytu občana povinná:

 • overiť totožnosť osoby, ktorá hlásenie vykonáva,
 • overiť úplnosť a správnosť ustanovených údajov a platnosť dokladov potrebných na hlásenie pobytu,
 • urobiť záznam o hlásení pobytu v evidencii pobytu občanov, 
 • zaslať vyplnený odhlasovací lístok ohlasovni doterajšieho trvalého pobytu občana o skončení tohto trvalého pobytu, ak nejde o trvalý pobyt osvojeného dieťaťa,
 • zaznamenať bezodkladne do registra údaje o hlásení pobytu alebo doručiť bezodkladne údaje o hlásení pobytu príslušnému okresnému riaditeľstvu Policajného zboru, ktorý ich do registra zaznamená,
 • vydať na požiadanie občanovi potvrdenie o pobyte.

 


 


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka