Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Hronské KosihyHľadať
 
 

Hronské Kosihy

VITAJTE NA OFICIÁLNEJ STRÁNKE OBCE
HRONSKÉ KOSIHY


 


 

Vyhlásenie VZN 12019 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou,výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí ,výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov,výške príspevkov na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v obci Hronské Kosihy Vytlačiť
 

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že dňa 27.6.2019 bolo v súlade s § 6 ods.8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce Hronské Kosihy a na internetovej stránke obce VZN 12019 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou,výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí ,výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov,výške príspevkov na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v obci Hronské Kosihy.

VZN 12019 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou,výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí ,výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov,výške príspevkov na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v obci Hronské Kosihy nájdete v kategórii Samospráva obce - VZN.


 


 
 

Oznámenie o úspešnej realizácii projektu
Názov projektu : Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku a jeho okolia v obci Hronské Kosihy

 

dom smutku
 


 

separovanie


 

Oznámenie o úspešnej realizácii projektu 072NR130034

 

Obec Hronské Kosihy úspešne zrealizovala projekt 072NR130034  "Vybudovanie prístupovej komunikácie a chodníka" financovaný Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020.

cesta

Názov projektu: Vybudovanie prístupovej komunikácie a chodníka

Hlavný cieľ: Vytvorenie podmienok pre realizáciu ďalších rozvojových aktivít vo vidieckom priestore. Tento cieľ sa dosiahne vďaka realizácii projektu, ktorým bude vybudovanie prístupovej cesty a chodníka, prepájajúceho existujúcu miestnu komunikáciu s miestom budovania individuálnej bytovej výstavby (IBV), t.j. lokalizácie rozvojovej zóny obce.

Uvedený hlavný cieľ projektu bude dosiahnutý splnením nasledovných špecifických cieľov:

  • Zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej dopravy;
  • Ekonomický rozvoj obce, prostredníctvom tvorby nových príležitostí;
  • Zvýšenie atraktivity obce Hronské Kosihy pre nových obyvateľov obce a i.

 

Informácia o podporenej stavbe

bytovkabytovkaObec Hronské Kosihy, prijímateľ dotácie, zverejňuje informáciu o podporenej stavbe 

  •  miesto realizácie stavby - Obec Hronské Kosihy, parc.č. 78/2
  •  názov a stručný opis stavby - Bytový dom s 12 bj a nebytovými priestormi /Pošta/
  •  informáciu o termíne začatia a dátume skončenia realizácie stavby - začiatok realizácie 10/2015, ukončenie realizácie 6/2017
  •  názov poskytovateľa dotácie - Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
  •  odkaz na internetové stránky poskytovateľa dotácie - https://www.mindop.sk/
  •  výška poskytnutej dotácie - 181 510,00 Eur
  •  fotodokumentáciu projektu nájdete vo fotogalérii http://www.hronskekosihy.sk/najomny-bytovy-dom-12-b-j--foto-kat/mid/190351/.html#m_190351

 

 

 


 

ZÁKAZ SPAĹOVANIA ZELENÉHO ODPADU

vypalovanie   

 

ZELENÝ BIOLOGICKÝ ODPAD

                       Obec Hronské Kosihy oznamuje občanom, že zelený biologický odpad/konáre,lístie,tráva,burina,zvyšky rastlín/ môžu uložiť na vytvorené zberné miesto - plochu vedľa veľkoobjemového kontajnera v areáli bývalého družstva.

Žiadame občanov,aby takýto odpad zo svojich záhrad nevhadzovali priamo do kontajnera,ale aby ho odkladali na vytvorené miesto.


Spaľovanie lístia, konárov a zvyškov rastlín vzniknutých pri ošetrovaní zelene je zakázané!!!

Spaľovanie odpadu predstavuje porušenie zákona o odpadoch.Pri spaľovaní odpadov v záhradách sa uvoľňujú toxické látky, ako napríklad oxid uhoľnatý, dráždivý čpavok, uhľovodíky, dechtové látky a mnohé ďalšie zdraviu škodlivé látky.

Najjednoduchším a pre prírodu najekologickejším spôsobom je založenie kompostoviska vo vlastnej záhrade. Je to  prirodzená výroba kompostu a recyklácia zeleného odpadu s využitím pre stromy, kríky a zeleň záhrad, obytných domov.Táto technológia významným spôsobom napomáha pri ochrane životného prostredia. Kompostovaním premeníme biologický odpad pomocou prirodzeného, ale riadneho rozkladu na kompost, ktorý môžeme použiť ako hnojivo alebo pestovateľský substrát. Z opdadu sa tak stáva kvalitná surovina pre ďalšie použitie. Kompostovanie nie je vôbec zložitá vec. Urobte si svoj kompost sami doma. Pomôže vám k tomu možno aj tento návod v priloženom súbore na stiahnutie. 


 

Rád chodím do škôlky - DOPRAVKO

Miesto realizácie projektu : Obec Hronské Kosihy - Materská škola
Názov a stručný opis projektu : DOPRAVKO

Zámerom projektu Dopravko bolo vybudovanie dopravného ihriska.Deti  od najútlejšieho veku sa stávajú účastníkmi cestnej premávky, dostávajú sa do priameho kontaktu s dopravnými situáciami. Problematika dopravnej výchovy sa nám javí ako veľmi dôležitá a nezanedbateľná v dnešnom hektickom živote, preto aj my  v materskej škole v Hronských Kosihách sa chceme vo väčšej miere venovať  zvyšovaniu povedomia detí o bezpečnosti na cestách a tým znížiť nehodovosť, ktorá je  týmito deťmi zapríčinená.Zároveň tak zvýšime záujem detí o pohybovú aktivitu na dopravných prostriedkoch, upovedomíme deti o poskytovaní prvej pomoci pri drobných úrazoch-pri páde z bicykla.Naučíme deti správne reagovať pri rôznych dopravných situáciách.Aktivity na dopravnom ihrisku budeme realizovať s deťmi,ktoré navštevujú našu materskú školu,deťmi so Základnej školy, deťmi navštevujúce družobnú materskú školu z Čajkova v rámci  plánovaných spoločných stretnutí.Na dopravnom ihrisku chceme realizovať hlavne praktické cvičenia správneho dodržiavania predpisov cestnej premávky.  

Riešením dopravných sitácií priamo na dopravnom ihrisku praktickými edukačnými aktivitami zvýšime bezpečnosť pohybu detí na cetách v bežnom živote.Budeme tým zároveň rozvíjať ich predvídavosť, učiť ich správnemu prechádzaniu cez cestu po priechode pre chodcov. Deti budú poznať  dopravné značky,predpisy cestnej premávky, budú vedieť po ktorej strane chodia chodci,cyklisti,využívať reflexné prvky pri pohybe na cestnej premávke.Budeme sa snažiť pripraviť deti na budúci samostatný a zodpovedný pohyb v cestnej premávke v súlade s etickými princípmi, v praktických situáciách uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v role chodca, spolujazdca, kolobežkára, cyklistu, korčuliara, cestujúceho v hromadnej doprave i potenciálneho vodiča motorového vozidla.

 

Názov a sídlo prijímateľa : Obec Hronské Kosihy, 935 27 Hronské Kosihy č. 61

 

Logo nadácie a darcovskej spoločnosti :

 

nds

 

 

 

 

samsung

 

Realizácia projektu DOPRAVKO sa uskutočnila vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska z grantového programu Rád chodím do škôlky,ktorý zriadila a spravuje s podporou spoločnosti Samsung Electronics Slovakia.

INFORMÁCIA O REALIZÁCII PROJEKTU JE ZVEREJNENÁ AJ NA HLAVNEJ STRÁNKE NADÁCIE

odkaz na internetovú stránku nadácie:

http://www.nds.sk/

 


 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Hronské Kosihy

Miesto realizácie projektu : Obec Hronské Kosihy

Názov a stručný opis projektu : Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Hronské Kosihy

V mesiaci 10/2014 ukončila obec Hronské Kosihy projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia, jeho cieľom bolo vytvorenie funkčnej sústavy verejného osvetlenia s  využitím najlepších dostupných technológií v oblasti verejného osvetlenia (BAT). V rámci realizácie projektu došlo k výmene 59 svietidiel a svetelných zdrojov s nižšou spotrebou energie a lepšími svetelno-technickými vlastnosťami, čím sa dosiahol príspevok k realizácii energetických úspor. Využitá technológia zároveň umožní dosiahnuť nižšiu úroveň emisií CO2 ako aj minimalizovať neefektívne dopady pri využívaní zastralých svietidiel. Doplnenie osvetľovacej sústavy o 14 nových svetelných bodov zvýšilo bezpečnosť verejných priestranstiev, čo napomôže bezpečnostnej situácii na cestách ako aj celkovej bezpečnosti občanov obce. Riziká, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť dosiahnutie stanovených cieľov obec Hronské Kosihy minimalizuje najmä vďaka využívaniu vysokokvalitných technológií s dlhou životnosťou. 

Operačný program - OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast

Spolufinancovaný z ERDF

Prioritná os - Prioritná os 2 – Energetika

Opatrenie - 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“

vlajka euvlajka srlogo siea

Názov a sídlo prijímateľa : Obec Hronské Kosihy, 935 27 Hronské Kosihy č. 61

Informácia o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu :

Aktivita 1 Výmena pôvodných svietidiel

04/2014 - 10/2014

Aktivita 2 Výmena vzdušného vedenia

04/2014 - 10/2014

Aktivita 3 Zahustenie svietidiel

04/2014 - 10/2014

Podporné aktivity

Riadenie projektu

04/2014 - 10/2014

Publicita a informovanosť

04/2014 - 10/2014

 

Logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu :

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR

logo kahr

odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:

http://www.hospodarstvo.gov.sk/ ,http://www.opkahr.sk/

výška poskytnutého príspevku: 30 842,13 EUR

 

 


 

!!!  N E P R E H L I A D N I T E  !!!

 

AKO SA CHRÁNIŤ PRED POKÚTNYM PODOMOVÝM PREDAJOM

Na základe podnetov našich občanov týkajúcich sa protizákonného -pokútneho podomového predaja, Vám chceme touto cestou poskytnúť základné informácie o tom, ako máte postupovať  v prípade, ak Vám nejaký predajca zaklope na dvere.

Ochranu pri podomovom predaji upravuje zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (ďalej len „zákon“).
Podľa zákona možno podomový predaj vykonávať len:
- v pracovných dňoch od ôsmej hodiny do devätnástej hodiny,
- v dňoch pracovného pokoja od desiatej hodiny do pätnástej hodiny.

Ak v týchto hodinách otvoríte predajcovi a prejavíte záujem o ponúkaný tovar alebo službu, vyžadujte od neho:

a) aby Vám preukázal
- svoju totožnosť, trvalý pobyt (občiansky preukaz) a živnostenské oprávnenie (živnostenské oprávnenie nie je povinný preukázať predajca - fyzická osoba, ktorá predáva rastlinné a živočíšne  výrobky z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny), alebo
- obchodné meno a sídlo firmy, ak podomový predaj vykonáva právnická osoba prostredníctvom svojho zamestnanca, sprostredkovateľa alebo tretej osoby, ktoré vystupujú v jej mene,

b) splnenie informačnej povinnosti v slovenskom jazyku o predávanom tovare, a to
- informácie o vlastnostiach predávaných výrobkov alebo charaktere poskytovaných služieb, o spôsobe použitia a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho používania alebo údržby,
- informácie a údaje o výrobcovi, prípadne dovozcovi a dodávateľovi (tieto údaje musia byť  zreteľne uvedené aj na výrobku),
- informácie o cene výrobku alebo služby platnej v okamihu ponuky a o množstve,
- informácie o tom kde a akým spôsobom môžete reklamovať vady výrobku alebo poskytnutej služby,

c) písomne potvrdenie o tom, že máte právo od zmluvy odstúpiť.

Tieto doklady a informácie je Vám predajca povinný predložiť.

Ak Vám predajca tieto doklady a informácie poskytne a Vy výrobok alebo službu kúpite, je Vám povinný vydať doklad, v ktorom uvedie druh tovaru alebo poskytnutej služby, ich cenu, obchodné meno a sídlo ak predaj vykonáva právnická osoba, alebo meno a trvalý pobyt, ak podomový predaj vykonáva fyzická osoba, a dátum prevzatia tovaru alebo poskytnutia služby.
Za takýto doklad sa považuje aj doklad vyhotovený registračnou pokladnicou.

Na základe uvedeného, ak budete mať vážne podozrenie, že sa niekde v našej obci pohybuje pokútny podomový predajca, alebo ak Vám predajca ponúka výrobok alebo službu mimo času stanoveného zákonom, alebo Vám odmietne poskytnúť niektorý z uvedených dokladov alebo informácií, informujte o tom starostu obce na tel. č. 0905 423 090. Pri telefonickom informovaní je potrebné uviesť presné miesto, kde sa takýto predajca v danom čase pohybuje.

V prípade, že po zakúpení výrobku  alebo služby, z nejakého dôvodu, ktorý nemusíte uvádzať stratíte o výrobok alebo službu záujem, máte právo od zmluvy odstúpiť do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia písomného potvrdenia o práve odstúpenia (vyššie uvedeného pod písm. c)). Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.
V lehote siedmich pracovných dní odo dňa Vášho odstúpenia od zmluvy ste povinný výrobok vrátiť predávajúcemu bez ohľadu na to, či ste tovar použili alebo má vady, ktoré ste nespôsobili (primeraná starostlivosť o výrobok musí byť zachovaná).
Predávajúci je povinný prevziať výrobok späť a vrátiť Vám cenu zaň zaplatenú alebo v prípade, že ste zaplatili preddavok je povinný Vám vrátiť tento preddavok, a to najneskôr v lehote do 15 dní odo dňa Vášho odstúpenia od zmluvy pri zohľadnení nákladov, ktoré vynaložil na poskytnutie služby.

Obecný úrad Vás zároveň dôrazne upozorňuje na skutočnosť,že uzatváranie zmlúv je na zvážení každého občana a žiadny z predajcov nemá od obce osobitné odporučenie na uzatváranie takýchto zmlúv.

Veríme, že vzájomnou spoluprácou, na základe Vašich včasných informácii, predídeme  pokútnemu podomovému predaju v našej obci.

 


 

Úradné hodiny

Pondelok:      8.00 - 12.00    12.30 - 16.00
Streda:           8.00 - 12.00     12.30 - 16.30
Piatok:            8.00 - 12.00


 

Kontakty

Obec Hronské Kosihy
adresa:
Obecný úrad č.61 93527 Hronské Kosihy


tel.č.               036/6328201
fax:                 036/6328201
odkazovač:   036/6328201
mobil:            0905423090
e-mail:           info@hronskekosihy.sk

starosta         starosta@hronskekosihy.sk

podatelňa      podatelna@hronskekosihy.sk

sťažnosti       staznosti@hronskekosihy.sk

faktúry             faktury@hronskekosihy.sk


 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka